NIEUWS

Shihan Loek Hollander.

Overig | 16 februari, 2020

Rotterdam, 16 februari 2020

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het overlijden van onze Shihan Loek Hollander. Vanmorgen 16 februari is hij in het bijzijn van zijn vrouw Adriana Hollander en zijn familie rustig ingeslapen. Shihan Hollander is 81 jaar geworden.

Shihan Hollander startte in 1962 met het beoefenen van Kyokushin en behaalde in 1965 zijn eerste dan. In de jaren 60 heeft hij enige tijd doorgebracht in Japan als leerling van Sosai Oyama. Na het behalen van zijn vierde dan is hij door Sosai teruggestuurd naar Nederland met de opdracht het Kyokushin in Europa te verspreiden.

Als leider binnen de Kyokushin speelde hij een belangrijke rol zowel nationaal als internationaal. Op het moment van zijn overlijden was hij erevoorzitter van de NKKO en de KWF.

Zijn leiderschap kenmerkte zich door duidelijkheid. Je doet mee of niet, een beetje meedoen bestond niet voor hem. En dat heeft hij tot het laatst toe ook verkondigd. De door hem opgerichte Kyokushin organisatie, de huidige NKKO, is de oudste in Nederland.

Als een van de eersten heeft hij een start gemaakt met het jaarlijks organiseren van een Kyokushin zomerkamp dat tot op de dag van vandaag nog steeds een jaarlijks succes is. Vele seminars en toernooien over de gehele wereld heeft hij bezocht.

Shihan Hollander is een voorbeeld voor velen van ons en we zijn hem grote dank verschuldigd voor wat hij ons heeft gegeven.

We zullen Shihan Hollander blijven herinneren als onze leraar, een groot karateka, een charismatisch mens en de man die aan de basis heeft gestaan van het Kyokushin in Nederland en Europa.

Wij wensen zijn vrouw Adriana en zijn familie kracht toe om dit verlies te dragen.

Namens het bestuur van de Nederlandse Kyokushin Karate Organisatie

Rien Brink
Paul Lorist
Jeroen Zeegers
Gerard van Kessel

Correspondentie: kyokushinnederland@gmail.com

===========================================

We are sorry to inform that Shihan Loek Hollander has passed away at the age of 81. This morning February 16th he passed away peacefully in the presence of his wife Adriana Hollander and his family.

Shihan Hollander started practicing Kyokushin in 1962 and got his first dan in 1965. In the 60’s he spent some time in Japan as a student of Sosai Oyama. After obtaining his fourth dan he was sent back to the Netherlands by Sosai with the assignment to spread Kyokushin in Europe.

As a leader within the Kyokushin he played an important role both nationally and internationally. At the time of his death he was honorary chairman of the NKKO and the KWF.

His leadership was characterized by clarity. You are either in or out, in Kyokushin there is no other way. This, he proclaimed right up to the last moment. The Kyokushin organization he founded, the current NKKO, is the oldest in the Netherlands.

He was one of the first to start organizing an annual Kyokushin summer camp which is still an success to this day. He has attended many seminars and tournaments all over the world.

Shihan Hollander is an example to many of us and we owe him for what he has given us.

We will continue to remember Shihan Hollander as our teacher, a great karateka, a charismatic man and the man who founded Kyokushin in the Netherlands and Europe.

We wish his wife Adriana and his family strength to bear this loss.

On behalf of the board of the Dutch Kyokushin Karate Organization

Rien Brink
Paul Lorist
Jeroen Zeegers
Gerard van Kessel

Contact: kyokushinnederland@gmail.com

Copyright © Karateschool Kiyozumi 2020
Gerealiseerd door Wesoft Nederland
Kiyozumi